Day: November 4, 2019

BERLAKU IHSAN

Sahabat mq kata ihsan (berbuat baik) merupakan kebalikan dari kata al isaa-ah (berbuat buruk), yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma’ruf dan menahan diri dari dosa. Dia mendermakan kebaikan kepada hamba allah yang lainnya baik melalui hartanya, kehormatannya,  ilmunya,  maupun raganya. Adapun yang dimaksud ihsan bila dinisbatkan kepada peribadatan